Kjøpsvilkår

1 Generelt
BI Student Organisation er Norges nest største medlemsorganisasjon for studenter og representerer mer enn 18 000 BI-studenter på de fire campusene; Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. BISO jobber for å sikre studentmedlemmenes interesser og skape en uforglemmelig studietid ved Handelshøyskolen BI. Følgende vilkår og betingelser gjelder for medlemskap i BI Student Organisation, heretter omtalt som «BISO». Organisasjonens arbeid på de ulike campusene er i betydelig grad finansiert av medlemskontingenten som betales av BI-studentene.

1.1 Partene
Selger er BISO, e-post contact@biso.no, mobil 47913191, adresse Nydalsveien 37, 0484 Oslo, organisasjonsnummer 987 713 380, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestilling av medlemskap, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. Etter gjennomført og godkjent betaling kan kjøperen betegnes som medlem.

2 Medlemskap i BI Student Organisasjon

2.1 Betingelser
For å kunne tegne medlemskap i BISO, må kjøper være BI-student med aktiv studiekontrakt for inneværende studieår.

2.2 Innmelding
Innmelding i BISO kan gjøres i BI Student-appen. Medlemskapet starter straks betaling og medlemskapet blir synlig som gyldig i BI Student-appen. Appen fungerer som et digitalt, personlig medlemsbevis. Medlemsbeviset har en utløpsdato og fornyes ikke automatisk. Utløpsdato vil være oppgitt i appen etter hvilket medlemsalternativ kjøper velger. Medlemskapet vil følge semesterets varighet.

3 Avtaleinngåelse og leveringsbetingelser

3.1 Bindende avtale
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i appen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

3.2 Pris
Kjøper kan velge å betale medlemskap for tre ulike perioder og oppnå rabatt for kjøp for en lengre tidsperiode. Den oppgitte prisen for medlemskapet er den totale prisen kjøper skal betale.

Gjeldende satser for medlemskap er tilgjengelig i BI Student-appen.

3.3 Betaling
Kjøper kan betale for medlemskontingent via Vipps eller bankkort i BI Student-appen. Det tilbys ikke faktura.

3.4 Levering
Kjøper mottar tjenesten direkte i form av aktivering av medlemsbevis i app etter gjennomført kjøp via Vipps eller bankkort.

Dersom BISO ikke leverer tjenesten eller leverer for sent i henhold til avtalen mellom partene, kan kjøper kreve oppfyllelse, heving eller erstatning. En slik forespørsel må sendes skriftlig via e-post til payments@biso.no eller ved brev til BISO.

4 Medlemsfordeler
Medlemskap i BISO gir kjøper tilgang til de enhver tid gjeldende BISO-medlemsfordelene. Medlemsfordelene består hovedsakelig av karrierefordeler medlemmene får gjennom BISO sin tette relasjon til næringslivet, sosial integrering gjennom undergrupper og arrangementer, samt avtaler som skal bidra til studentvelferd. Den gjeldende oversikten over medlemsfordeler finnes her. Fordelene er personlige og gjelder kun for aktive medlemmer.

5 Avslutning av medlemskap

5.1 Angrerett
Kjøper kan benytte sin angrerett og avslutte kjøpet ved å gi melding til BISO innen to – 2 – uker etter avtaleinngåelse, jf. Angrerettloven § 20. Standardisert angreskjema er tilgjengelig på BISO sin netttside. Angreretten gjelder ikke for enkeltstående tjenester som leveres i et bestemt tidsrom, slik som medlemskontingent, dersom tjenesten er tatt i bruk, jf. Angrerettloven § 19 bokstav b. Betaling av medlemskontingent gir umiddelbar tilgang til BISOs rabattfordeler, adgang til medlemsarrangementer og andre medlemsfordeler. Medlemskontingenten vil ikke være refunderbar dersom Kjøper har tilegnet seg slike fordeler.

5.2 Innmelding av angrerett
For innmelding av angrerett og oppsigelse skal e-post, kontaktskjema, brev eller telefon benyttes. BISO vil bekrefte skriftlig oppsigelse av medlemskap innen to – 2 – uker.

6 Ansvar ved mangler og mislighold

6.1 Mangel ved tjenesten og reklamasjon
Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger skriftlig beskjed om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper kan kreve retting, prisavslag eller heving etter Forbrukerkjøpsloven kapittel 6.

6.2 Selgers rettighet ved kjøpers mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i Forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

6.3 Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. Punkt 6.1 i medlemsvilkårene. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her.

7 Endringer

7.1. Endring av medlemsvilkår
Medlemsvilkårene kan endres av BISO ved avgjørelser fra Arbeidsutvalget, BISO-styret eller landsmøtet uten foregående varsel. De til enhver tid gjeldende Medlemsvilkårene gjøres tilgjengelig på biso.no samt andre steder der dette finnes formålstjenlig. Ved vesentlige endringer vil medlemmene varsles skriftlig på egnet måte.

7.2. Konflikt i regler
Dersom det skulle forekomme en konflikt mellom reglene i BISO sine Vedtekter og medlemsvilkårene, skal Vedtektene ha forrang.

8 Ikrafttredelse
Medlemsvilkårene trer i kraft 1. april 2022.

9 Personopplysninger og personvern

9.1 Personopplysninger
BISO vil kunne kreve at søkeren oppgir personopplysninger. Personopplysnin­ger vil bli samlet inn og behandlet for å administrere medlemskapet i henhold til de formål og øvrige retningslinjer som kommer frem av BISO sin personverner­klæring. Medlemmer har blant annet rett til innsyn i hvilke opplysninger som vi har registrert om vedkom­mende samt få disse rettet, om noe er feil. Les personvernerklæringen her.

9.2 Endring i kontaktinformasjon
Dersom det skjer endringer i den oppgitte kontaktinformasjonen, har medlemmet plikt til å opplyse BISO om dette. For å endre informasjon kan man kontakte BISO på contact@biso.no.

0
    0
    Kassen