BI-fondet

Søk støtte til en studentaktivitet

BI-fondet er gitt til BI Studentorganisasjon av Handelshøyskolen BI for å øke sosial integrering for alle studenter ved BI. Fondet skal fremme tiltak og aktiviteter som hever kvaliteten på studentlivet for helhetsopplevelsen av å være student ved Handelshøyskolen BI.

Søknad

Søk støtte fra BI-fondet i dag og få bistand til en aktivitet

Fondet skal bidra til å fremme sosial og faglig integrering og et godt læringsmiljø for alle studenter ved Handelshøyskolen BI.

Økonomisk støtte

Hvem kan søke?

Alle studenter og studentgrupper ved Handelshøyskolen BI kan søke om støtte fra BI-fondet. Alle BISO-enheter, søster- og datterselskaper av BISO, BI alumni studenter og andre organisasjoner tilknyttet BI studenter har også mulighet til å søke om støtte.
Andre som kan søke:

Muligheter

Hva fondet brukes til

BI-fondet skal brukes til akademiske og sosiale arrangementer eller andre intensiver som vil øke integreringen av studenter ved Handelshøyskolen BI.
Mer spesifikt vil fondet støtte:

Søknad

Søk støtte fra BI-fondet i dag og få bistand til din aktivitet

Det kan være vanskelig å vite hva man kan søke støtte til, men vår oppfordring er å søke uansett ide! Finanskomiteen i BISO ser fram til å lese din søknad, gi deg tilbakemelding og bistand hvis det trengs. Søk i dag på det du drømmer om å få til for dine medstudenter!

Tips & triks

Hvordan skrive en god søknad for støtte?

Det beste tipset vi kan gi er å søke på det du har lyst å få gjennomført. Ingen søknader får blankt avslag og alle søknader vil få en tilbakemelding. Se under for noen tips til å skrive søknad.

Kom i gang

Fyll ut søknadsskjema i dag og vi hjelper deg.

Finanskomiteen er her for å hjelpe deg. Nederst på denne siden vil du også finne en FAQ med spørsmål og svar tilknyttet BI-fondet. Vi har også lagt til vilkårene for fondet, budsjettmal og retningslinjer under så du raskt kan komme i gang med å skrive din søknad.

Hvem skal behandle søknaden?

Finanskomiteen til BISO behandler alle søknader til BI-fondet. Komiteen består av en leder og flere medlemmer fra alle BI sine campuser. Komiteen leser søknader, ser på budsjett og forbereder enten en innstilling til godkjenning/avslag til styret i BISO, eller kommer med tilbakemelding og tips til din søknad.

Når finanskomiteen har behandlet en søknad blir den sendt til styret i BISO for godkjenning. Styret til BISO vurderer søknaden, innstilling, beløp og økonomisk situasjon. Søker for tilbakemelding så snart søknaden er behandlet.

Vilkår for fond

Les vilkårene til fondet fra BI før du søker.

Aktivitetsbudsjett

Bruk denne budsjettmalen for ditt budsjett.

Retningslinjer

Les retningslinjene til fondet før du søker.

Ofte stilte spørsmål

Vi har svarene til alt du lurer på.

Fondet er for alle enheter i BISO, som betyr:

Prosjekter
Linjeforeninger
Utvalg
Stabsfunksjoner
Campusledelser
Arbeidsutvalg
HR
Kontroll komiteen

Selskaper og søsterorganisasjoner:

BISO Kroa AS
Studconsult AS
BI Athletics

 

Andre som kan søke:

Studenter eller studentgrupper som er studenter ved Handelshøyskolen BI
BI alumnistudenter eller grupper
Organisasjoner knyttet til BI-studenter

Generelt innhold i søknaden som hver søker må inkludere i sin søknad:

 

Kort introduksjon om enheten eller gruppen som søker (skjemaoppføring)
Formål med prosjekt/aktivitet som søkeren søker på (skjemaoppføring)
Utfyllende beskrivelse av prosjektet/aktiviteten som søkeren søker på (skjemaoppføring)
Målgruppe for prosjektet/aktiviteten (skjemaoppføring)
Antall deltakere i prosjektet eller aktiviteten (skjemaoppføring)
Detaljert aktivitetsbudsjett for prosjektet/aktiviteten (Budsjettvedlegg til søknad)
Oversikt over annen støtte/midler/tilskudd gitt til aktiviteten/prosjektet (Budsjettvedlegg til søknad)

Skjemaet for søknader er åpent hele året! 

For raskere søknadsbehandling så er det viktig å søke i god tid før styremøtene i BISO. 

 

Møtene skjer på disse datoene (høst 2022): 

Styremøte 5 - 23.08.2022
Styremøte 6 - 04.10.2022
Styremøte 7 - 08.11.2022
Styremøte 8 - 06.12.2022

 

Styret godkjenner søknader uansett løpende.

Søknaden behandles av Finanskomiteen i BISO og de vil gi tilbakemelding og gi tips og triks til din søknad.

 

Finanskomiteen vurderer søknaden, dersom søknaden har mange mangler vil komiteen gi søkeren råd om søknaden ved å stille spørsmål og gi dem tips i henhold til gjeldende retningslinjer.

 

Finanskomiteen anbefaler søknaden godkjent/ikke godkjent og sender innstillingen til styret i BISO som vil vurdere søknaden og godkjenne/ikke godkjenne søknaden. Søker vil bli kontaktet med utfallet.

Du kan sende mail til manager.finance@biso.no, eller kontakte styreleder på board@biso.no. 

Årsaker til avslag på en søknad kan for eksempel være:

Søknaden mangler nødvendige vedlegg
Søker har ikke brukt tidligere innvilgede midler til formålet de ble innvilget til
Søknadsformålet strider mot fondets formål
Aktiviteten er en del av BISOs ordinære aktivitet som allerede er finansiert av BISO/BI
Feil i budsjett
Søker søker om årlige budsjetter for enheter og ikke til en enkelt aktivitet (Årsbudsjetter er finansiert av BISO og godkjent på campus generalforsamling)
Søknad om eksklusiv, lukket gruppeaktivitet (kun styremedlemmer eller kun medlemmer av den BISO-enheten)
Søknader om kjøp av alkohol

Budsjett:

Budsjettet bør inkludere søknadsbeløpet fra BI-fondet for å vise frem hvilke midler som trengs til aktiviteten.

Budsjettet for aktiviteten må spesifisere alle påståtte inntekter (billettsalg, sponsor-/partnerskapsinntekter og andre subsidier) og alle kostnader (f.eks. tekniske kostnader, husleie, markedsføring, mat). Inntektene og kostnadene bør være så konkrete som mulig og presenteres på en visuelt god og lettfattelig måte (Bruk mal lengre opp på denne siden).

 

For BISO-enheter:

Budsjett for denne aktiviteten med samme krav til detaljer som ovenfor.
Årsbudsjett med gjeldende status på regnskap skal presenteres.

I tillegg til å fylle ut søknadsskjemaet, må enhetene i BISO, studentgrupper eller annet sende inn:

 

Søknadstekst i .pdf (Hvis skjemaet er for kort for søknadsteksten)
Handlingsplan/kommunikasjonsplan (for > 1 mill NOK søknader)
Aktivitetsbudsjett
Rapport om bruk av fondet (Hvis søker har fått innvilget midler tidligere)

Ja det kan du. Dersom det er behov for å oppdatere eller komplettere søknaden etter at den allerede er levert, kan de nye dokumentene sendes til manager.finance@biso.no.

Ja, så lenge aktiviteten har noe med nåværende studenter å gjøre og når BI-studenter. Midler kan gis til organisasjoner, alumninettverk, vanlige studenter eller studentgrupper som ønsker å skape og fremme det sosiale, faglige eller studielivsrelaterte.

 

Antall BI-studenter denne aktiviteten påvirker vil kunne ha betydning for innvilget beløp.

Nei, midler vil bli "overført" til BISO-enheten ved å justere inntektene for den enhetens avdeling i vårt regnskapssystem.

 

Ikke-registrerte (Ikke-BISO) grupper vil måtte gi en detaljert beskrivelse av betalingen slik at de kan bevise at midlene er brukt som forutsatt. 

Ved ikke-registrerte grupper vil vi vurdere om BISO skal stå for inntekter/kostnader knyttet til aktiviteten eller om det er forsvarlig at en privatperson har ansvaret og får midlene utbetalt.

0
    0
    Kassen