Ruspolicy

Formål
Formålet med denne ruspolicyen er å sikre, og ivareta et trygt og sunt studie- og læringsmiljø for studenter. Det er snakk om holdningsskapende arbeid, men også faktisk bistand ved tilfeller hvor studenter har, eller er i ferd med å utvikle problemer knyttet til bruk av rusmidler. Dette ønsker man at Handelshøyskolen BI og BISO skal kunne samarbeide om. Ruspolicyen bør ha en preventiv effekt og bidra til å forme studenters holdninger og forventninger til bruk av alkohol og tillatte prestasjonsfremmende rusmidler, samt å understreke BISO og Handelshøyskolen BI sin nulltoleranse for illegale rusmidler. Denne ruspolicyen gjelder for alle medlemmer av BISO.

Bakgrunn
Bakgrunnen for denne ruspolicyen er resultatene fra SHoT 2014 og 2018, Føre Var rapporteringen til Korus i Oslo, Bergen og Trondheim 2018, studentundersøkelsen Optimal student som ble gjennomført ved campus Trondheim i 2014, samt et ønske fra engasjerte studenter i BISO om at en slik policy bør og skal eksistere for BI studentorganisasjon. Organisasjonen ønsker å ha et større fokus på rusforebyggende arbeid gjennom å etablere tydeligere
retningslinjer for bruk av rusmidler i studentorganisasjonen.

Ansvar og oppfølging
Ruspolicyen skal oppdateres ved behov for endringer. Det er opp til nasjonalledelsen å vedta revidering av ruspolicy etter behov. Lokalledelsene og HR-avdelingen oppfordres til å samle tilbakemeldinger fra campus slik at denne gjennomgangen blir gjort på bredest mulig grunnlag.

Nasjonalledelsen skal orientere BISO styret ved revidering av policyen. Ledere med tillitsverv (Nasjonalledelsen, lokalledelser og HR, samt ansatte og studenter med tillitsverv i studentforeningen tilknyttet studiestedet) SKAL til opplæring minst en gang i semesteret. Dette for at de skal ha de verktøyene de trenger for å kunne oppdage og ta tak i medstudenter med rusproblemer. Opplæringen defineres som et kurs/foredrag og kan f.eks. være i regi av:

 • AKAN
 • Samskipnaden
 • Kompetansesenter Rus (Korus)
 • Prosjekt Lykkepromille

Ledere med personalansvar (enhetsledere) anbefales på det sterkeste til å også delta på minst et slikt kurs i semesteret.

Ruspolicy – hovedtrekk

 • BISO skal være en organisasjon som bygger opp under Handelshøyskolen BI sitt mål om et trygt og inkluderende studie- og læringsmiljø for studenter.
 • Narkotiske stoffer for ikke-medisinsk bruk får ikke under noen omstendighet forekomme på campus eller under arrangement i regi av høyskolen eller studentforeningen.
 • Ved alkoholservering på arrangementer i regi av BISO skal retningslinjer for lokal-avdeling følges. Det må alltid finnes alkoholfrie alternativer.
 • Det skal under ingen omstendigheter forekomme drikkepress fra noen med verv i BISO.
 • Ruspolicyen skal gjøres godt kjent blant ALLE studenter, ved bruk av informasjonskanaler som for eksempel studentportalen.
 • Studentforeningen skal aktivt jobbe for å oppdage rusproblemer/risikoatferd hos studenter.
 • Dersom det oppdages rusproblemer innad i organisasjonen, skal dette snarest rapporteres til en i lokalledelsen eller HR ved campus. Det oppfordres å rapportere til lærestedet.
 • Det skal jobbes med store arrangementer som bla. Fadderullan om hvordan arrangementer i regi av BISO kan gjøres så trygt og inkluderende som mulig for både nye og gamle studenter ved å ha en god balanse mellom alkoholfrie og alkoholholdige arrangementer.

Retningslinjer for håndtering av alkohol og narkotikamisbruk
Prosedyrer/retningslinjer ved misbruk av rusmidler ved Handelshøyskolen BI og i BISO. Handelshøyskolen BI og BISO har klare holdninger til og regler for misbruk av rusmidler. Rusmidler regnes som alkohol og narkotika, samt visse typer av legemidler som kan gi ruspåvirkning som for eksempel anabole virkestoffer, valium og andre benzodiazepiner.

Eksempler på forebyggende tiltak:

 • Helsesøster, lege eller rådgiver på campus
 • Samtaler og kort intervensjon
 • Alkoholreduserende tiltak under Fadderullan. (f.eks. Alkoholfrie arrangementer, idrettsarrangementer o.e.l)
 • Holdningsskapende arbeid gjennom samarbeid med studentsamskipnad ogprosjekt Lykkepromille mm.
 • Flere alkoholfrie/alkoholfokusfrie arrangementer i regi av BISO – både nasjonalt og lokalt

Rutiner:

 • Ved mistanke om påvirkning i forelesning eller andre steder på campus bør studenten oppfordres til å ta kontakt med rådgiver eller helsesøster/lege på campus eller psykososial helsetjeneste for rådgivning og videre oppfølging.
 • Dersom retningslinjer for alkoholservering, alkoholkonsum eller narkotikabruk brytes av studenter med verv i BISO kan det medføre ulike sanksjoner.
 • Alkoholservering skal skje etter de retningslinjene som foreligger på det aktuelle campus.
 • Alkoholkonsum på arrangementer i regi av BISO skal skje med sunn fornuft. Om personer med verv i BISO er over beruset vil vedkommende kunne bli sendt hjem, og hendelsen skal rapporteres til nærmeste leder. Det oppfordres sterkt til at dette også skal gjelde for samtlige studenter. Over stadig berusede studenter med verv kan bli sanksjonert etter lokale eller sentrale vedtekter.
 • Alkoholkonsum generelt på campus vil bli sanksjonert etter
  Handelshøyskolen BI sine retningslinjer om rus. Dette gjelder også kro og arrangementer med alkoholservering.
 • Narkotikabruk: Alt bruk eller salg vil bli politianmeldt.
0
  0
  Kassen