Ruspolicy

Organisasjonen ønsker å ha et større fokus på rusforebyggende arbeid gjennom å etablere tydeligere retningslinjer for bruk av rusmidler ved i studentorganisasjonen. Denne ruspolicyen er ment for alle medlemmer av BISO. 

1. Bakgrunn for ruspolicy

Bakgrunnen for denne ruspolicyen er resultatene fra SHoT 2014 og 2018, Føre Var rapporteringen til Korus i Oslo, Bergen og Trondheim 2018, studentundersøkelsen Optimal student som ble gjennomført ved campus Trondheim i 2014, samt et ønske fra engasjerte studenter i BISO om at en slik policy bør og skal eksistere for BI studentorganisasjon. Organisasjonen ønsker å ha et større fokus på rusforebyggende arbeid gjennom å etablere tydeligere retningslinjer for bruk av rusmidler ved i studentorganisasjonen. Denne ruspolicyen er ment for alle medlemmer av BISO.

2. Formålet med ruspolicy

Formålet med denne ruspolicyen er å sikre og ivareta et trygt og sunt studie- og læringsmiljø for studenter. Det er snakk om holdningsskapende arbeid, men også faktisk bistand ved tilfeller hvor studenter har, eller er i ferd med å utvikle, problemer knyttet til bruk av rusmidler. Dette ønsker man at Handelshøyskolen BI og BISO skal kunne samarbeide om. Ruspolicyen bør ha en preventiv effekt og bidra til å forme studenters holdninger og forventninger til bruk av alkohol og tillatte prestasjonsfremmende rusmidler, samt å understreke BISO og Handelshøyskolen BI sin nulltoleranse for illegale rusmidler. 

2.1 Ruspolicy - hovedtrekk
  • BISO skal være en organisasjon som bygger opp under Handelshøyskolen BI sitt mål om et trygt og inkluderende studie- og løringsmiljø for studenter.
  • Narkotiske stoffer for ikke-medisinsk bruk får ikke under noen omstendighet forekomme på campus eller under arrangement i regi av høyskolen eller studentforeningen.
  • Ved alkoholservering på arrangementer i regi av BISO skal retningslinjer for lokalavdeling følges. Men,
  • Det må finnes likeverdige alkoholfrie alternativer.
  • Det skal under ingen omstendigheter forekomme drikkepress fra noen med verv i BISO overfor andre.
  • Ruspolicyen skal gjøres godt kjent blant ALLE studenter, ved bruk av informasjonskanaler som for eksempel studentportalen.
  • Ruspolicyen skal gjennomgås av HR-avdelingen, Nasjonalledelsen og styret. Lokalledelsene oppfordres til å samle tilbakemeldinger fra campus slik at denne gjennomgangen blir gjort på bredest mulig grunnlag. Ruspolicyen skal oppdateres ved behov for endringer.
  • Studentforeningen skal jobbe aktivt for å oppdage rusproblemer/risikoatferd hos studenter. Med “aktivt” menes punkter som kommer frem i 3.1 – “eksempler på forebyggende tiltak”.
  • Dersom det oppdages rusproblemer, skal dette snarest rapporteres til en i lokalledelsen eller HR ved campus. Det oppfordres å rapportere til lærestedet.
  • Ledere med tillitsverv (Nasjonalledelsen, lokalledelsen og HR, samt ansatte og studenter med tillitsverv i studentforeningen tilknyttet lærestedet) SKAL til opplæring minst en gang i semesteret, slik at de har de verktøyene de trenger for å kunne oppdage og ta tak i medstudenter med rusproblemer. Opplæringen definerer som et kurs/foredrag og kan for eksempel være i regi av:
   • AKAN
   • Samskipnaden
   • Kompetansesenter Rus (Korus)
   • Prosjekt Lykkepromille
  • Ledere med personalansvar (mellomledere) anbefales på det sterkeste til å også delta på minst et slikt kurs i semesteret.
  • Det skal jobbes med store arrangementer som Fadderullan, og hvordan arrangementer i regi av BISO skal gjøres så trygg og inkluderende som mulig for både nye og gamle studenter ved å ha flere alkoholfrie/alkoholfokusfrie arrangementer.
3. Krav til oppfølging

Hovedansvaret for å følge opp ruspolicyen, og å følge opp det forebyggende og praktiske arbeidet ligger hos

 • Nasjonalledelsen, følger opp
 • Lokalledelsene, evaluerer og gir tilbakemeldinger
3.1 Retningslinjer for håndtering av alkohol og narkotikamisbruk

PROSEDYRER/RETNINGSLINJER I FORHOLD TIL MISBRUK AV RUSMIDLER VED HANDELSHØYSKOLEN BI OG I BISO Handelshøyskolen BI og BISO har klare holdninger til og regler for misbruk av rusmidler. Som rusmidler regnes alkohol og narkotika, samt visse typer av legemidler som kan gi ruspåvirkning som for eksempel anabole virkestoffer, valium og andre benzodiazepiner.

Eksempler på forebyggende tiltak

   • Helsesøster, lege eller rådgiver på campus
   • Samtaler og kort intervensjon
   • Alkoholreduserende tiltak under Fadderullan (f.eks. alkoholfrie arrangementer, idrettsarrangementer, o.l.)
   • Holdningsskapende arbeid gjennom samarbeid med studentsamskipnad og Prosjekt Lykkepromille mm.
   • Mer alkoholfrie/alkoholfokusfrie arrangementer i regi av BISO – både nasjonalt og lokalt.

  Rutiner ved mistanke om misbruk

    • Ved mistanke om påvirkning i forelesning eller andre steder på campus bør studenten oppfordres til å ta kontakt med rådgiver eller helsesøster/lege på campus eller psykososial helsetjeneste for rådgivning og videre oppfølging.
    • Dersom retningslinjer for alkopholservering, alkoholkonsum eller narkotikabruk brytes av studenter med verv i BISO vil det medføre ulike sanksjoner:
      • Alkoholservering: skal skje etter de retningslinjene som foreligger på campus. Om dette ikke eksisterer fra BISO sin side oppfordres det sterkt til at dette kommer på plass snarest.
      • Alkoholkonsum på arrangementer i regi av BISO: skal skje med sunn fornuft. Om noen med verv i BISO er overstadig beruset vil vedkommende kunne bli sendt hjem og det rapporteres til nærmeste leder. Det oppfordres sterkt til at dette også skal gjelde for samtlige studenter. Overstadig berusede studenter med verv kan bli sanksjonert etter lokale eller sentrale vedtekter.
      • Alkoholkonsum generelt på campus vil bli sanksjonert etter Handelshøyskolen BI sine retningslinjer om rus.
      • Narkotikabruk: alt bruk eller salg  meldes til politiet.