Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

BISO National Meeting 2023

april 21 @ 12:00 - april 23 @ 16:00

***English will follow***

 

Kjære alle BISO medlemmer, ansatte og styremedlemmer!

 

Hjertelig velkommen skal dere være! På vegne av BISO Arbeidsutvalget innkalles det herved til BISOs årlige Landsmøte. BISOs Landsmøte utøver den øverste myndigheten i BISO og skal avholdes en gang årlig, lagt på vårsemesteret, jf BISOs vedtekter §4.1.

Landsmøtet i år vil avholdes 21-23 April, ved BI Bergen. Adressen er Kong Chr. Frederiks Gate 5, 5006 Bergen. Møtet vil avholdes i Auditorium 1.

Følgende frister er viktige: 

Frist for innsending av saker til landsmøtet er 15 dager før selve møtet (06.04.2023). Saker skal sendes til Arbeidsutvalget, herved Daglig Leder av BISO på manager@biso.no med emnet: «SAK TIL LANDSMØTE 2023». Forslag som overskrider innsendelsesfristen, blir ikke behandlet på Landsmøtet med mindre halvparten av stemmeberettige aktivt krever dette. Dette gjelder ikke forslag til valg av personer, forslag til endringer i dagsorden, forslag til voteringsorden eller andre forslag som knytter seg til den administrative gjennomføringen av Landsmøtet. Alle medlemmer, Styremedlemmer og ansatte i BISO har tale- og forslagsrett, det vil si rett til å foreslå saker som bør behandles på Landsmøtet, jf BISOs vedtekter 4.1. Sakspapirene vil sendes 10 dager før møtet (11.04.2023). De vil være tilgjengelige for alle medlemmer og øvrige inviterte.

Sammensetning av BISOs Landsmøtet 2023: 

Beslutningsmyndigheten på Landsmøtet er gitt til en samling delegater i BISO. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer av BISO. Hver campus vil være representert på Landsmøtet gjennom fire -4-delegater fra hver av de lokale ledelsene. De lokale Ledelsene beslutter selv hvem som skal ha stemmerett på Landsmøtet, og om ikke annet blir uttrykkelig avtalt fattes beslutningen om dette ved simpelt flertall. Ingen enkeltpersoner kan ha mer enn en stemme. Hver campus tildeles én -1-delegat per påbegynte åttehundre -800-fulltidsstudent ved sin campus. Delegatene skal velges på de lokale Generalforsamlingene. Delegater som velges på vårens Generalforsamling, velges for hele året ved andre landsmøter innen samme år. Dersom det ikke velges tilstrekkelige delegater, suppleres antallet med medlemmer av Campusledelsen. Dersom en delegat valgt på generalforsamlingen må erstattes av en annen, må den nye delegaten godkjennes av Kontroll komitéen. Alle stemmeberettigede, Styreleder, Arbeidsutvalget, HR-manager, KK-Manager, komiteledere, en HR-representant fra hver campus, og en fra Kontroll komitéen fra hver campus har møteplikt.

Saker som skal behandles på BISOs landsmøte 2023: 

Vedtak og vedtektsendringer truffet på landsmøtet trer i kraft umiddelbart etter at vedtaket er fattet, med mindre unntak fra dette er presentert og godkjent av Landsmøtet. Vedtektsendringer må ha kvalifisert flertall.

Landsmøtet 2023 skal behandle følgende saker:

 • Konstituering av Landsmøte
 • Årsberetning fra Arbeidsutvalget
 • Årsberetning fra Politisk Forum
 • Årsberetning fra Akademisk Forum
 • Årsberetning fra Branding Committee
 • Årsberetning fra Investment Committee
 • Vedtektsendringsforslag
 • Økonomisk årsberetning
 • Årsregnskap 2022
 • Budsjettramme 2024
 • Saker fremmet av medlemmer av BISO
 • Politisk måldokument
 • Akademisk måldokument
 • Fastsetting av medlemskontigent

Valg av:

 • Komiteledere
 • Leder av Kontrollkomiteen
 • Daglig leder
 • Styreleder
 • Revisor
 • Delegater til Landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon
 • Studentrepresentant til BI-Styret

Innstillinger til tillitsverv skal offentliggjøres senest tre-3-dagerfør Landsmøtet avholdes. Landsmøtet som er innkalt, er beslutningsdyktig når minst 3/4 av stemmeberettigede er til stede.

Dersom en stemmeberettiget person krever skriftlig votering, skal saken voteres over ved skriftlig valg.

BISO Arbeidsutvalget ønsker dere alle velkommen til Landsmøte! Vi gleder oss masse til å se dere! 😊

 ************************************************************************************************************************************************************

Dear all BISO members, employees and board members!

You are most welcome! On behalf of the BISO Operations Unit, you are hereby invited to the BISO National Meeting. The BISO National Meeting is the highest governing power of BISO and is conducted once a year, in the spring semester, cf. BISO’s Statutes §4.1.

The National Meeting this year will be held April 21-23, at BI Bergen. The address is Kong Chr. Frederiks Gate 5, 5006 Bergen. The meeting will be held in Auditorium 1.

The following deadlines are important:

The deadline for submitting agenda points to the National Meeting is 15 days before the meeting itself (06.04.2023). Cases must be sent to the Operations Unit, hereby the General Manager of BISO at manager@biso.no with the subject: «CASE FOR NATIONAL MEETING 2023». Suggestions that exceed the deadline will not be processed at the National Meeting unless a majority actively requires so. This does not apply to elections for Positions of trust, proposals for amendments to the agenda, proposals for voting arrangements or other proposals related to the administrative execution of the National Meeting. All members, board members and employees of BISO have the right to speak and make proposals, ie the right to propose matters that should be considered at the National Assembly, cf. BISO’s Statutes 4.1. The meeting documents will be sent 10 days before the meeting (11.04.2023). They will be available to all members and other guests.

Composition of BISO’s National Meeting 2023:

The decision-making authority at the National Meeting is given to a collection of delegates in BISO. The meeting is open to all members of the BISO. Each campus will be represented at the National Meeting through four -4-delegates from each Campus Management. The Campus Management decides who should have the right to vote at the National Meeting, and unless otherwise explicitly agreed, the decision on this is made by a simple majority. No individual has more than one vote. Each campus is assigned one -1-delegate per commenced eight hundred -800-full-time student at its campus. The delegates must be elected at the local General Assemblies. Delegates that are elected on the Spring General Assembly are chosen for the entire year in case of other national meetings within the same year. If sufficient delegates are not elected, the number is supplemented by members of the Campus Management. If a delegate elected at the General Assembly must be replaced by another, the new delegate must be approved by the Control Committee. All delegates, the Chair of the Board, the Operations unit, Committee leaders, HR-manager, CC-Manager, one HR representative from each campus, and one representative from the Control Committee from each campus are required to attend.

Matters to be considered at BISO’s national meeting 2023:

Decisions made at the National Meeting take effect immediately after the decision is made, unless any exception to this us proposed and approved by the National Meeting. Changes to the statutes must have a qualified majority.

The National meetingshall process the following matters:

 • Constitution of the National Meeting
 • Annual report for the Operations Unit
 • Annual report for the Political Forum
 • Annual report for the Academic Forum
 • Annual report for the Branding Committee
 • Annual report for the InvestmentCommittee
 • Proposals for changes to the statutes
 • Annual Accounts 2022
 • Annual financial report
 • Budget frame 2024
 • Cases raised by BISO members
 • Political Target Document
 • Academic target Document
 • Determination of membership fee

Election of:

 • Committee Leaders
 • Control Committee Manager
 • General Manager
 • Chair of the Board
 • Auditor
 • Delegates to the National Meeting of the National Union of Student in Norway (NSO)
 • Student representatives to the BI Board

Nominations for elections shall be published no later than three-3-days before the National Meeting is held. The National Meeting convened is quorum when at least 3/4 of the voting members are present. If a voting person requires a written vote, the case shall be voted on by a written election.

The BISO Operations unit wishes you welcome to an amazing National Meeting. We can’t wait to see all of you! 😊

Detaljer

Start:
april 21 @ 12:00
Slutt:
april 23 @ 16:00

Arrangør

BISO National
0
  0
  Kassen
   This site is registered on wpml.org as a development site.